Структура. Управління

Щорічні загальні збори членів ГЛАУ затверджує персональний склад Правління та Ревізійної комісії, визначає основні цілі та завдання Гільдії, затверджує план роботи ГЛАУ на рік і бюджет.

Щорічні загальні збори членів ГЛАУ визначає основні цілі та завдання Гільдії, затверджує план роботи ГЛАУ на рік і бюджет.

Президент Гільдії ландшафтних архітекторів України (ГЛАУ) відповідає за зовнішні зв’язки і виконує представницькі функції в стосунках між ГЛАУ з IFLA та іншими іноземними організаціями, органами державного управління та засобами масової інформації; представляє Гільдію та підписує документи, пов’язані з діяльністю гільдії і представницькими функціями.

Президент організовує поточну діяльність членів Гільдії по здійсненню рішень Загальних зборів та Правління ГЛАУ, підписує документи, пов’язані з рухом грошових коштів і майновими стосунками в рамках затвердженого Правлінням ГЛАУ бюджету.

Правление Гильдии — принимает основные решения по текущей работе Гильдии между Общими собраниями. Заседания Правления проходят не реже одного раза в два месяца. Правление контролирует исполнение бюджета, принимает новых участников, принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Гильдии, контролирует деятельность Гильдии. Правление избирает из своего состава Председателя Правления.

Голова Правління координує діяльність правління і виконує представницькі функції, пов’язані з діяльністю Гільдії, за винятком питань, що відносяться до компетенції Президента.

Склад Правління на період 2020-2023 рр.:

1. Мілєвська Оксана Анатоліївна — Голова Правління, Президент ГЛАУ;

2. Нашеда Павло Борисович;

3. Білодід Людмила Євгеніївна;

4. Кузнєцов Станіслав Сергійович;

5. Маргарид Тетяна Василівна.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів Гільдії не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія за власною ініціативою, ініціативою загальних зборів членів Гільдії, Правління Гільдії, а також в обов’язковому порядку перед проведенням річних загальних зборів здійснює перевірку фінансової діяльності ДЛАУ, за результатами якої підтверджує достовірність даних, що містяться в звітності. А також, на загальних зборах Гільдії, надає інформацію про виявлені порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності.

Склад ревізійної комісії на період 2020-2023 рр:

1. Осадча Тамара Сергіївна;

2. Бондар Тетяна Валеріївна;

3. Стригун Антоніна Володимирівна.